ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Ths.BS Nguyễn Thụy Song Hà
Giám đốc chuyên môn Y học Thể thao - Vận động
ThS.BS Lê Việt
Bác sĩ Y học Thể thao - Vận động